<strong>Polityka</strong> prywatności

Polityka prywatności

<strong>Polityka</strong> prywatności

Polityka prywatności

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

§ 1

Mając na uwadze ochronę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług dostępnych w domenie www.prawamalegoczlowieka.pl (dalej: Strona www) zbieranych za pomocą Strony www oraz wymogi co do określenia warunków świadczenia tych usług i wykorzystywania plików cookies wprowadzam niniejszą Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: niniejsza Polityka). Jeżeli jesteś taką osobą niniejsza Polityka jest adresowana do Ciebie (dalej: Użytkownik lub Ty).

§ 2

Niniejsza Polityka umożliwi Użytkownikowi, uzyskanie w szczególności informacji dotyczących:

 • Administratora Danych Osobowych;
 • zakresu i celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz okresu, przez który dane osobowe będą przechowywane;
 • sposobu zbierania danych osobowych;
 • praw osób, których dane dotyczą;
 • odbiorców danych osobowych lub kategorii odbiorców, jeżeli istnieją;
 • sposobu zabezpieczania danych osobowych;
 • zasad wykorzystywania plików cookies.

§ 3

Informuję, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pomocą Strony www, jest: Agata Dawidowska Kancelaria Prawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Promienista 14/6, NIP 779-200-76-87 (dalej: Kancelaria);
 • w sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z nami za pomocą następujących danych kontaktowych – mail: kancelaria@kancelaria-dawidowska.pl, tel. +48 507182736
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w tym zgodnie  przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚU), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO)  oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

§ 4

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce należy rozumieć:

 • Administrator Danych Osobowych (ADO) – to zgodnie z definicją z przepisu art. 4 pkt 7) RODO – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W szczególności ADO jest Kancelaria w przypadku danych osobowych zbieranych w związku z prowadzoną z Tobą korespondencją w procesach przetwarzania danych osobowych, zakresach i celach w niej określonych, w tym nie obejmujących szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9  i 10 RODO, gdyż dla Kancelarii zbieranie takich danych jest zbędne i związku z tym obowiązuje zakaz ich zamieszczania, tak jak treści o charakterze bezprawnym;
 • dane osobowe – to zgodnie z definicją z przepisu art. 4 pkt 1) RODO –  wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; 
 • Strona www – wszystkie usługi świadczone w domenie określonej w § 1 niniejszej Polityki, w szczególności możliwość kontaktu po podaniu danych osobowych za pomocą Formularza kontaktowego w zakładce: KONTAKT;
 • usługi świadczone drogą elektroniczną – to zgodnie z definicją z przepisu art. 2 pkt 4) UŚU – usługi, których wykonanie następuje bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy (Użytkownika), przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • Użytkownik – osobę, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych na Stronie www, tj. przegląda ją lub kontaktuje się ze Kancelarią za pomocą usług w niej dostępnych;
 • przetwarzanie danych osobowych – to zgodnie z definicją z przepisu art. 4 pkt 2) RODO – to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. W przypadku Strony www wykonywane są takie operacje przetwarzania danych osobowych, jak ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przeglądanie i modyfikowanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozdział 2.

Zakres i cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych oraz okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.

§ 5

W związku z prowadzoną działalnością przetwarzam dane osobowe Klientów,czy Kontrahentów lub Przedstawicieli Klientów lub Kontrahentów, w celu:

 • kontaktu dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/zadawane pytania, uzyskania informacji handlowych i innych materiałów związanych z działalnością lub z ofertą handlową Kancelarii – tu podstawą prawną przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) lub f) RODO i dane osobowe będą przechowywane – z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszej Polityki, w tym o ile wcześniej nie wycofasz zgody na przetwarzanie danych osobowych lub nie wniesiesz sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego Kancelarii – przez okres prowadzenia korespondencji w tym zakresie;
 • nawiązania współpracy ze Kancelarią, w tym zawarcia i realizacji umowy – tu podstawą prawną przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. b) lub c) lub f) RODO, a wówczas dane osobowe będą przechowywane – z uwzględnieniem pozostałych postanowień niniejszej Polityki  – przez okres obowiązywania danej umowy i niezbędny do upływu terminu przedawnienia wynikających z  niej roszczeń.

Zbieramy dane osobowe tylko w niezbędnym zakresie, tj. Twoje:

 • imię i nazwisko, zajmowane stanowisko
 • służbowy nr telefonu i adres e-mail 

oraz informacje dotyczące przedsiębiorcy: firma, NIP, dane adresowe

Z realizacją ww. celów związane jest realizowanie w szczególności następujących procesów przetwarzania ww. danych osobowych:

 • przesyłanie oferty handlowej, 
 • wsparcie przedsprzedażowe,
 • kontakt w celu realizacji umowy,
 • kontakt w celu obsługi posprzedażowej,
 • marketing własnych produktów/usług,
 • przetwarzanie wynikające z przepisów prawa (np. celne, podatkowe, finansowe),
 • dochodzenie i egzekucja roszczeń.

W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody – tj. na postawie art. 6 ust 1 lit. a) RODO – masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Twoją zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na Nasz ww. adres lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu z Naszej strony.

§ 6

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. danego celu ich przetwarzania, ponieważ specyfika danego celu ich przetwarzania powoduje, że jego realizacja w postaci odpowiednio: udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/ zadawane pytania, podjęcia rozmów handlowych, czy zawarcia i następnie realizacji umowy nie powinno być anonimowe dla umożliwienia realizacji celu danego procesu przetwarzania. Podanie niezbędnych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest warunkiem realizacji danej czynności, w tym zawarcia danej umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji danej czynności. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy ich podanie jest wymogiem ustawowym.

§ 7

Zakres przetwarzanych danych osobowych ograniczono do minimum niezbędnego do realizacji danego celu ich przetwarzania. Podanie Kancelarii innych informacji, w tym danych osobowych jest dobrowolne i może wymagać zgody, o którą w danym przypadku poprosimy.

§ 8

Imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko wykorzystywane jest w celu personalizacji i skierowania wiadomości do odpowiedniej osoby, a adres e-mail w celu jej dostarczenia pod wskazany adres, numer telefonu wykorzystujemy, żeby skontaktować się w sprawach ważnych dotyczący realizacji umów lub rozmów handlowych. Informacje dotyczące przedsiębiorcy: firma, NIP, dane adresowe są niezbędne dla sporządzenia umowy i dopełnienia obowiązków Kancelarii wynikających z przepisów prawa.

Możesz w każdej chwili zaktualizować swoje dane osobowe poprzez kontakt z Kancelarią na Nasz ww. adres lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu z Naszej strony.

Rozdział 3

Sposób zbierania danych osobowych.

Dane osobowe zbierane są bezpośrednio od osób, których dotyczą, tj. poprzez odpowiednio w zakresie ww. ich procesów przetwarzania korespondencję z osobą odpowiedzialną za kontakt w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie/zadawane pytania;
 • uzyskania informacji handlowych i innych materiałów związanych z działalnością lub z ofertą handlową Kancelarii;
 • nawiązania współpracy z Kancelarią w tym zawarcia i realizacji umowy.

Rozdział 4

Prawa osób, których dane dotyczą.

§ 11

W zakresie ww. procesów przetwarzania danych osobowych przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych, które Ciebie dotyczą (Twoich danych osobowych):

 • prawo do żądania od Nas dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania od Nas sprostowania Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania od Nas usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo do żądania od Nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli ona jest postawą ich przetwarzania przez Nas;
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody oraz jeżeli odbywałoby się w sposób zautomatyzowany. Co do Twoich danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami na Nasz ww. adres lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu z Naszej strony.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Rozdział 5

Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorców, jeżeli istnieją.

§ 12

Informujemy, że Twoje dane osobowe:

 1. nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 2. mogą być udostępniane podmiotom lub organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

§ 13

 1. Kancelaria nie odpowiada za politykę prywatności stron internetowych, do których odnośniki umieszczone są na Stronie www.
 2. Zaleca się bezpośrednie zapoznanie się z politykami prywatności, dostępnymi po przejściu na strony zewnętrzne, do których prowadzą przekierowania.
 3. Linki do zasobów zewnętrznych umieszczane są na Stronie www wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi zapoznania się z niezbędną informacją.

Rozdział 6

Sposób zabezpieczania danych osobowych.

§ 14

 1. Kancelaria wdrożyła i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami RODO.
 2. Kancelaria opracowała i wdrożyła niezbędną dokumentację przetwarzania danych osobowych. 
 3. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych przez Kancelarię, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

Rozdział 7

Cookies

§ 15

 1. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. Kancelaria stosuje cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard funkcjonowania Strony www, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.
 2. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Strony www do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania ze Strony www, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk, 
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
 3. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 4. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzania, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze Strony www, aby usprawniać jej funkcjonowanie zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
 5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Kancelarii, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej). 
 6. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
 7. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony www. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych na Stronie www z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie ze Strony www będzie powodować automatyczne zamieszczanie cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Rozdział 8

Media społecznościowe i ich wtyczki

Poprzez nasze strony w mediach społecznościowych oferuję szerszy osobisty kontakt z Kancelarią i autorką bloga. W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem mediów społecznościowych, dane są wykorzystywane wyłącznie do przetworzenia przesłanego zapytania, nie są przekazywane podmiotom trzecim. Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych w ramach przetwarzania zapytania stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Aby Użytkownicy mogli kontaktować z autorką za pośrednictwem mediów społecznościowych, muszą się w nich zalogować. W tym wypadku przedsiębiorstwa prowadzące media społecznościowe mogą ewentualnie przetwarzać dane osobowe Użytkownika. Na rodzaj, zakres i przetwarzanie tych danych nie mamy wpływu.

Wykorzystywanie wtyczek Facebooka

Na naszej stronie wykorzystuje się SocialPlugin („wtyczki”) serwisu społecznościowego Facebook, oferowane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA („Facebook”). Zestawienie wtyczek Facebooka i informacje dotyczące ich wyglądu można znaleźć tutaj.

W przypadku otwarcia w naszym serwisie strony zawierającej taką wtyczkę przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednio połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez Facebooka bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i zostanie ona powiązana ze stroną. Ze względu na to powiązanie Facebook otrzyma informację, że przeglądarka Użytkownika otworzyła odpowiednią stronę naszej witryny internetowej, nawet jeżeli Użytkownik nie posiada profilu na Facebooku lub nie jest zalogowany. Ta informacja (wraz z adresem IP) będzie przesyłana przez przeglądarkę Użytkownika bezpośrednio na serwer Facebooka w USA i tam zapisywana. Jeżeli Użytkownik jest zalogowana/y na Facebooku, wówczas Facebook może przypisać wizytę na naszej stronie bezpośrednio do profilu Użytkownika. W przypadku interakcji z wtyczką, na przykład w razie wystawienia komentarza, informacja ta będzie także wysyłana bezpośrednio na serwer Facebooka i tam zapisywana. Ponadto informacje będą publikowane na koncie na Facebooku Użytkownik i będą widoczne dla znajomych Użytkownik. Zaznaczamy, że jako podmiot publikujący informacje na stronach internetowych nie mamy wiedzy na temat zawartości przesyłanych danych oraz sposobu ich wykorzystania przez Facebooka. Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook oraz informacje dotyczące praw i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej Użytkownik można znaleźć wśród wydanych przez Facebook informacji dotyczących ochrony danych.

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Facebook przypisał dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie do konta Użytkownika, przed wizytą na tejże stronie Użytkownik musi się wylogować z Facebooka. Ładowaniu wtyczek Facebooka można całkowicie zapobiec przy pomocy wtyczek przeglądarki, np. przy pomocy „Facebook Blockera”.

Jeżeli opisane powyżej dane są danymi osobowymi, wówczas podstawę do ich przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Wykorzystanie wtyczek Instagrama

W naszym serwisie internetowym wykorzystujemy tzw. SocialPlugins („wtyczki”) Instagrama – serwisu oferowanego przez Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025 USA („Instagram”). Wtyczki są oznaczone logotypem Instagrama, na przykład w postaci „kamerki Instagrama”. Zestawienie wtyczek Instagrama i informacje dotyczące ich wyglądu można znaleźć tutaj

W przypadku otwarcia w naszym serwisie strony zawierającej taką wtyczkę przeglądarka Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Instagrama. Zawartość wtyczki zostanie przekazana przez Instagram bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i zostanie ona powiązana ze stroną. Ze względu na to powiązanie Instagram otrzyma informację, że przeglądarka Użytkownika otworzyła odpowiednią stronę naszego serwisu internetowego, nawet jeżeli Użytkownik nie posiada konta na Instagramie lub nie jest akurat zalogowany. Ta informacja (wraz z adresem IP) będzie przesyłana przez przeglądarkę Użytkownika bezpośrednio na serwer Instagrama w USA i tam zapisywana.

Jeżeli Użytkownik jest zalogowana/y na Instagramie, wówczas Instagram może przypisać wizytę Użytkownika na naszej stronie bezpośrednio do konta Użytkownika na Instagramie. W przypadku interakcji z wtyczką, na przykład w razie wciśnięcia przycisku „Instagram”, informacja ta będzie także wysyłana bezpośrednio na serwer Instagrama i tam zapisywana. Informacje te będą ponadto publikowane na koncie Użytkownika na Instagramie i wyświetlane tam kontaktom Użytkownika.

Informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Instagram oraz informacje dotyczące praw Użytkownika i możliwości dokonania ustawień w celu ochrony sfery prywatnej można znaleźć wśród wydanych przez Instagram informacji dotyczących ochrony danych.

Jeżeli Użytkownik nie chce, aby Instagram przypisał dane zebrane podczas wizyty na naszej stronie do konta Użytkownika, przez wizytą na tejże stronie Użytkownik musi się wylogować z Instagrama. Ładowaniu wtyczek Instagrama można całkowicie zapobiec przy pomocy wtyczek przeglądarki, np. przy pomocy blokera skryptów „NoScript” (http://noscript.net/).

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b lub f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe.

§ 16

 1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w przedmiocie usługi świadczonej drogą elektroniczną przesyłając ją na ww. adres Kancelarii lub na ww. adres e-mail osoby do kontaktu ze strony Kancelarii. Kancelaria rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Kancelaria:
  1. komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka);
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies;
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej (adres e-mail).
 3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść, zgodność oraz prawdziwość podawanych danych. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania do Strony www treści o charakterze bezprawnym.
 4. Kancelaria zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej Polityki, w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub organizacyjne lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki. Aktualna wersja Polityki będzie zawsze umieszczona na Stronie www, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.

Poznań, dnia 10.06.2021 r.

Szanujemy Twoją prywatność

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować funkcjonowanie całej strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Pliki cookies mogą być łączone z Twoimi danymi osobowymi. Korzystając z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, „ciasteczka” będą zapisywane w pamięci urządzenia. Klikając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Aby zmienić ich rodzaj, kliknij „wybór ustawień”.

Wybór ustawień
Zgadzam się

Ustawienia polityki prywatności

Niezbędne pliki cookies

Są to pliki cookies, potrzebne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika oraz zapewnienia funkcjonalności witryny. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, które są absolutnie niezbędne.

Akceptuje wybrane
Zgadzam się